Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SirRoland

Pages: [1]
1
Suggestions / My few ideas
« on: November 26, 2017, 12:24:44 pm »
I'm playing games for over 12 years every day and I can say I'm quite experienced in this topic. Year ago before I discovered Realms of Magic I wanted to make my own games so I wrote a few ideas on my computer. One of them was really similar to your game. Because of my lack in programming skills and my social disability I will probably never start. So I'm here to share my ideas, concepts and thoughts which you.

Polish:
Klasy społeczne: wprowadzenie klas społecznych urozmaiciłoby rozgrywkę oraz trochę by ją utrudniło. Każda klasa społeczna miałaby inne wymagania oraz możliwości pracy (podobnie jak w Grand Ages: Rome).

Dynastie i dzieci: rodzące się dzieci wprowadziłyby trochę realizmu do gry oraz rozwiązanie jak miasta i wsie miałyby się powiększać. Natomiast dynastię mógłby założyć główny bohater przez co moglibyśmy sterować kilkoma postaciami w ciągu jednej rozgrywki.

Mapa świata: gdyby wprowadzić mapę świata oraz rozrastającą się sieć wpływów podobną do tej z serii Civilization zniknąłby problem z małą ilością miejsca na rozwój w jednej lokacji. Każde pole na mapie świata miałoby inny rodzaj terenu oraz biom. Gracz mógłby na jednym polu posiadać miasto, na innym wieś produkującą żywność a na kolejnym lasy lub kamieniołom.

Produkcja i handel: gdyby wprowadzić mechanikę produkcji, wydobycia i handlu tej z Anno 2205 ułatwiłoby to znacznie zarządzanie miastem oraz rozgrywka by nie spowolniła z czasem jak to ma w grach w których komputer musi przeliczyć działania każdego NPC z osobna.

Mniej lub bardziej nieskończone złoża surowców: to także ułatwiłoby planowanie i rozwój miasta, złoża minerałów lub zwierząt byłyby nieskończone lub miałyby jakąś ustaloną większą wartość. To także mogłoby być jak w serii Anno.

Walka: walkę można by zrobić dynamiczną z dużą ilością efektów i animacji. Kolejnym atutem byłoby dodanie także walki morskiej i powietrznej.

Crafting: każdy przedmiot lub obiekt mógłby być wykonany z kilku różnych surowców (podobnie jak w  Rimworld). Gracz miałby większą kontrolę nad jakością i ceną wykonanego przedmiotu.

Śmierć: każdy humanoid jak i gracz zamiast umarcia po pokonaniu go mógłby zostać pozbawiony przytomności (jak w Stonehearth). Wtedy gracz mógłby wybrać pomiędzy wyleczeniem, dobiciem a wzięciem w niewolę.

Rolnictwo i łowiectwo: ilość i jakość przedmiotów wydobytych mogłaby być w pełni zależna od umiejętności gracza, zmniejszyłoby to losowośc i wprowadziłoby większy porządek.

Rasy: każda rasa może mieć unikalne dla niej premie, umiejętności, bronie, pancerze oraz architekture.

English:
Social classes: the introduction of social classes would make the game a little more variety and difficult. Each social class would have different requirements and job opportunities (as in the Grand Ages: Rome).

Dynasties and children: born babies would introduce some realism to the game and a solution as towns and villages would grow. Main character could set up a dynasty so that we could control a few characters in one game.

Map of the World: If you make a map of the world and a growing network of influences similar to the one in the Civilization series, the problem with a small amount of space in one location would disappear. Each field on the world map would have a different kind of terrain and climate. A player could own a town on one field, on another village producing food, and on another forest or quarry.

Production and trade: it would be good to make the mechanics of production, extraction and trade similar to the Anno 2205, it would make it easier to manage the city and gameplay would not slow down over time as it did in games where the computer had to count each NPC.

Less or more infinite resource sites of raw materials: It would also make easier the planning and development of the city, the mineral or animal deposits would be infinite or would have some fixed value. It could also be like the Anno series.

Fight: The fight could be done dynamically with lots of effects and animations. Another advantage would be the addition of sea and air combat.

Crafting: Any tool or object could be made of several different materials (as in Rimworld). The player would have more control over the quality and price of the item.

Death: Every humanoid and player, instead of dying after defeating him, could become unconscious (as in Stonehearth). Then the player could choose between healing, finishing off and captivity.

Farming and hunting: the quantity and quality of the harvested items could be fully dependent on the player's skill, it would reduce randomness and introduce more order.

Races: Each race could have unique bonuses, abilities, weapons, armor and architecture.

Pages: [1]