Author Topic: My few ideas  (Read 561 times)

Offline SirRoland

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
My few ideas
« on: November 26, 2017, 12:24:44 pm »
I'm playing games for over 12 years every day and I can say I'm quite experienced in this topic. Year ago before I discovered Realms of Magic I wanted to make my own games so I wrote a few ideas on my computer. One of them was really similar to your game. Because of my lack in programming skills and my social disability I will probably never start. So I'm here to share my ideas, concepts and thoughts which you.

Polish:
Klasy społeczne: wprowadzenie klas społecznych urozmaiciłoby rozgrywkę oraz trochę by ją utrudniło. Każda klasa społeczna miałaby inne wymagania oraz możliwości pracy (podobnie jak w Grand Ages: Rome).

Dynastie i dzieci: rodzące się dzieci wprowadziłyby trochę realizmu do gry oraz rozwiązanie jak miasta i wsie miałyby się powiększać. Natomiast dynastię mógłby założyć główny bohater przez co moglibyśmy sterować kilkoma postaciami w ciągu jednej rozgrywki.

Mapa świata: gdyby wprowadzić mapę świata oraz rozrastającą się sieć wpływów podobną do tej z serii Civilization zniknąłby problem z małą ilością miejsca na rozwój w jednej lokacji. Każde pole na mapie świata miałoby inny rodzaj terenu oraz biom. Gracz mógłby na jednym polu posiadać miasto, na innym wieś produkującą żywność a na kolejnym lasy lub kamieniołom.

Produkcja i handel: gdyby wprowadzić mechanikę produkcji, wydobycia i handlu tej z Anno 2205 ułatwiłoby to znacznie zarządzanie miastem oraz rozgrywka by nie spowolniła z czasem jak to ma w grach w których komputer musi przeliczyć działania każdego NPC z osobna.

Mniej lub bardziej nieskończone złoża surowców: to także ułatwiłoby planowanie i rozwój miasta, złoża minerałów lub zwierząt byłyby nieskończone lub miałyby jakąś ustaloną większą wartość. To także mogłoby być jak w serii Anno.

Walka: walkę można by zrobić dynamiczną z dużą ilością efektów i animacji. Kolejnym atutem byłoby dodanie także walki morskiej i powietrznej.

Crafting: każdy przedmiot lub obiekt mógłby być wykonany z kilku różnych surowców (podobnie jak w  Rimworld). Gracz miałby większą kontrolę nad jakością i ceną wykonanego przedmiotu.

Śmierć: każdy humanoid jak i gracz zamiast umarcia po pokonaniu go mógłby zostać pozbawiony przytomności (jak w Stonehearth). Wtedy gracz mógłby wybrać pomiędzy wyleczeniem, dobiciem a wzięciem w niewolę.

Rolnictwo i łowiectwo: ilość i jakość przedmiotów wydobytych mogłaby być w pełni zależna od umiejętności gracza, zmniejszyłoby to losowośc i wprowadziłoby większy porządek.

Rasy: każda rasa może mieć unikalne dla niej premie, umiejętności, bronie, pancerze oraz architekture.

English:
Social classes: the introduction of social classes would make the game a little more variety and difficult. Each social class would have different requirements and job opportunities (as in the Grand Ages: Rome).

Dynasties and children: born babies would introduce some realism to the game and a solution as towns and villages would grow. Main character could set up a dynasty so that we could control a few characters in one game.

Map of the World: If you make a map of the world and a growing network of influences similar to the one in the Civilization series, the problem with a small amount of space in one location would disappear. Each field on the world map would have a different kind of terrain and climate. A player could own a town on one field, on another village producing food, and on another forest or quarry.

Production and trade: it would be good to make the mechanics of production, extraction and trade similar to the Anno 2205, it would make it easier to manage the city and gameplay would not slow down over time as it did in games where the computer had to count each NPC.

Less or more infinite resource sites of raw materials: It would also make easier the planning and development of the city, the mineral or animal deposits would be infinite or would have some fixed value. It could also be like the Anno series.

Fight: The fight could be done dynamically with lots of effects and animations. Another advantage would be the addition of sea and air combat.

Crafting: Any tool or object could be made of several different materials (as in Rimworld). The player would have more control over the quality and price of the item.

Death: Every humanoid and player, instead of dying after defeating him, could become unconscious (as in Stonehearth). Then the player could choose between healing, finishing off and captivity.

Farming and hunting: the quantity and quality of the harvested items could be fully dependent on the player's skill, it would reduce randomness and introduce more order.

Races: Each race could have unique bonuses, abilities, weapons, armor and architecture.

Offline SirRoland

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: My few ideas
« Reply #1 on: November 26, 2017, 02:30:40 pm »
I've just remembered few things.

Polish:
Ścieki i woda: po przeprowadzeniu kilku badań w grze (jeśli mechanika technologi będzie zaimplementowana) można by zbudować kanały ściekowe oraz wodne (podobnie jak w Oxygen not included) lub akwedukty. Dawało by to oprócz transportu wody do miasta także premie do zadowolenia mieszkańców i czystości.

Strzały: aby zmniejszyć mikro zarządzanie i skupić się na aspekcie RPG zamiast tysiąca strzał można byłoby robić kołczany które mają nieskończoną ilość strzał, lub chociaż mogłyby być uzupełniane w różnych obiektach (wóz zaopatrzeniowy, stojak ze strzałami) które mają już nieskończoność strzał. Oprócz tego strzały mogłyby mieć różne efekty (podpalenie, zatrucie).

Jeszcze raz o złożach surowców: nieskończone złoża mogłyby mieć limit ile można pozyskać z nich w ciągu dnia (zwiększany za pomocą technologi).

Cechy charakterystyczne ras lub wewnętrznych kultur: niektóre kultury można by upodobnić do tych w świecie realnych, takich jak wikingowie, średniowiecze, starożytny Rzym, Egipt, bliski wschód oraz azjaci.

Nowe grywalne rasy: do tych istniejących moglibyście dodać humanoidalne smoki, golemy, demony oraz nieumarłych.

Drzewa: podobno ma być w grze fizyka dla bloków, w takim wypadku drzewa powinny być blokami na których można by budować różne struktury. Drzewa mogłyby z czasem rosnąć wzwyż (jak to jest w Craft the World).

Wspinaczka: wiem że ma być w grze parkour ale nie powinno zabraknąc wspinania się po blokach w tle oraz używania haków i lin do wspinaczki.

English:
Sewers and water: After conducting some in-game research (if the technology mechanics is implemented), sewers and water pipes can be built (as in Oxygen not included) or aqueducts. In addition to transporting water to the city, it also could provided bonuses to the happiness of the citiziens and the cleanliness.

Arrows: To reduce micro management and focus on the aspect of RPG,  instead of a making thousands of arrows, you could do quivers that have an infinite amount of arrows, or at least it could be replenished in different objects (supplying car, rack with arrows) that have an infinity arrows. In addition, arrows could have different effects (arson, poisoning).

Once more about the deposits of raw materials: Infinite deposits could have a limit on how much they can be extracted per day (boosted by technology).

Characteristic features of races or internal cultures: Some cultures may be similar to those in the real world, such as the Vikings, the Middle Ages, ancient Rome, Egypt, the Middle East and the Asians.

New playable races: You can add humanoid dragons, golems, demons and undead, to these existing races.

Trees: supposedly there will be physics, in which case the trees should be blocks on which you could build different structures. Trees could grow over time (as it is in Craft the World).

Climbing: I know parkour will be in the game, but you should not miss climbing on the blocks in the background and use hooks and ropes for climbing.

Offline SirRoland

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: My few ideas
« Reply #2 on: November 26, 2017, 04:39:52 pm »
One more thing.

Polish:
Bogowie: w grze można by zaimplementować jakąś mechanikę wiary i bogów.

Managament Mode: oprócz normalnego trybu RPG można by jeszcze dodać jakiś tryb widoku ułatwiający planowanie i zarządzanie miastem.

Pokoje: można by wyznaczać pokoje lub strefy o różnym przeznaczeniu (jak w Dungeons), wymusiło by to na graczu budowanie dla każdego rodzaju rzemiosła osobnego pomieszczenia lub budynku, zamiast układania wszystkich stołów warsztatowych w jednym miejscu.

English:
Gods: in the game could be implemented some mechanics of faith and gods.

Management Mode: In addition to the normal RPG mode, you could add some view mode to help you plan and manage the city.

Rooms: You could designate rooms or zones of different uses (as in Dungeons), it would force the player to build for each type of craft a separate room or building instead of stacking all the workbenches in one place.

Offline Zakharn

 • Project Leader
 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 91
 • I like games
  • View Profile
  • Realms of Magic
Re: My few ideas
« Reply #3 on: November 27, 2017, 05:42:01 pm »
Hey! Welcome to our forums!

1. Social classes: we have them pretty well described in the lore of every country/nation - we just need a good opportunity to add them in game.

2. Dynasties and children: no plans to make dynasties, we want the player to play as one character.

3. World map: we want to encourage building multiple villages and connecting them with supply lines, however we haven't started implementing city management system yet, currently it's in the concept design phase, so the final version may be completely different than our current plans.

4. Production and trade: we want to fully calculate every NPC in the location you are in, however we will probably simulate all other locations.

5. Less or more infinite resource sites of raw materials: some resources are renewable like plants and in the future animals, when we add Animal Husbandry profession, while some like ores are not.

6. Fight: more animations and particles effects is always good, however it's always a choice between improving visuals of one ability or make a new one altogether. No plans for sea and air combat.

7. Crafting: it's somewhat a case now.

8. Death: this is something we've thought about and want to explore in the future.

9. Farming and hunting: this is currently the case in farming and will be in hunting in the close future when we add Skinning and Butchering professions.

10. Races: races are cosmetic only right now but they will have racial abilities. Every race doesn't have their own armor and tileset, only the ones that inhabit part of the world that the game currently takes place in.

11. Sewers and water: no current plans for technology research or sewer system, but it's and idea we could revisit in the future.

12. Arrows: I know that micromanaging can be tedious, however I believe that in order to preserve immersion some things shouldn't be streamlined, a little tediousness can be a good thing in the long run.

13. Characteristic features of races or internal cultures: All good fictional settings take inspiration from real culture and history, our is not an exception.

14. New playable races: we are quite happy with the current number of races, we want to focus on them first before adding more.

15. Trees: current trees will stay as they are but maybe we will see huge trees made out of blocks in the future when we visit locations like Myrwood - home of wood elves.

16. Climbing: We don't think climbing on background blocks would work well in our game, but ropes and grapling hooks definitely would!

17. We made a decision not to distinguish between a mage and a priest mechanics wise. Fire mage and orcish shaman of Ognar (god of fire) are the same mechanics wise.

18. Management Mode: maybe, we will see if there is a need for it.

19. Rooms: we were thinking about system similar to Prison Architect and Rimworld, not sure how it works in Dungeons, haven't played it.
My signature is awesome!

Offline SirRoland

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: My few ideas
« Reply #4 on: December 03, 2017, 05:53:06 pm »
I have a few things to say:

2. How about children? Our city will be growing only by receiving settlers from outside or they will also reproduce?

6. I've readed somewhere you have in plans to add dragons, if they will be flying it's already part of air combat (or at least air-ground). You could also add flying mounts (someday in the future) if you add ground mounts. Someday you will probably add water squares to the map, then naval combat will be matter of time.

10. About races I only want to say that every race have the same height. I hope it will change in the future.

16. In "Craft the World" climbing is working fine.

17. I just wanted to say that player could choose one out of few gods and have bonus in god's profession. But adding priest profession for citizien and church room could be good idea.

18. Player should have some interface to manage city, citiziens and trade.

19. "Dungeons" is very similar to "Dungeon Keeper", but if rooms are like in "Prison Architect" I'm fully satisfied.

I also want to ask:
How much populated cities will be, how much people your game can hold in one location?
How economy, gathering and professions will work for NPC's, it will be similar to "Rimworld" or something else?

Offline SirRoland

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: My few ideas
« Reply #5 on: December 04, 2017, 01:28:44 pm »
One more thing. You should add craftable signposts, so player could fast travel from one to another, in single location and on the world map.